Tag: Chi Lu

Sexy Girls of Denmark (1973) 5.1

Sexy Girls of Denmark (1973)

Watch Sexy Girls of Denmark (1973) full hd online Directed by Chi Lu. With Ching Lee, Hua Tsung, Birte Tove, Karen Yeh. The son of a big film producer goes to Copenhagen from Hong Kong trying to seal a deal.

Yuan fu kuang wa feng sha shou (1980) 5

Yuan fu kuang wa feng sha shou (1980)

Watch Yuan fu kuang wa feng sha shou (1980) full hd online Directed by Chi Lu. With Ti Ai, Dai Ling, Ching Tang, Susan Yam-Yam Shaw.